Onbegrensd Fietsen - Bestel hier online fietsgidsen met de mooiste fietsroutes door europa
 
 
  Nieuws   Alle gidsen   Online bestellen   Georganiseerde Reizen   GPS   Links   Boeken over Ons   Contact
  
Rome
Barcelona
Parijs
Andalusië
Salzburg-Venetië
Maasroute
Ruta Iberica
Veneto
Alpen-Piemonte
Zwarte Wouden
Zilverroute
La Velodyssee
Provence
Ierland
Griekenland
Balkan
Venetië
Midden-Europa
Veloroute du Soleil
Algemene voorwaarden en privacy

Voor leveringen via deze Internetsite zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1: Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Benjaminse Uitgeverij gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Benjaminse uitgeverij opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.

Artikel 3: Prijs
a. De prijzen van alle boeken en gidsen die via deze Internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief 6 procent omzetbelasting (BTW.), alle andere producten zoals de Spoorkaart Nederland en de Railway Map zijn inclusief 21 procent omzetbelasting (BTW.) tenzij anders is vermeld.
b. De prijzen van goederen die op deze Internetsite zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

Artikel 4: Levering
a. De door Benjaminse uitgeverij opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
b. Levering vindt uitsluitend plaats binnen Europa.
c. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

Artikel 5: Reclames en aansprakelijkheid
a. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Benjaminse uitgeverij daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
b. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Benjaminse uitgeverij de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
c. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twee (2) weken na aflevering aan Benjaminse uitgeverij te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.

Artikel 6: Betaling
a. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na levering op de door Benjaminse uitgeverij aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn van 15 dagen is de koper van rechtswege jegens Benjaminse uitgeverij in gebreke.
b. Benjaminse uitgeverij heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen van 1% per maand.
c. Indien Benjaminse uitgeverij na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van 25 euro aan administratiekosten verschuldigd.
d. Indien Benjaminse uitgeverij haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van Benjaminse uitgeverij.
e. Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.
f. Voor iedere bestelling zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
De door Benjaminse uitgeverij geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Benjaminse uitgeverij volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

Artikel 8: Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Benjaminse uitgeverij geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd.

Artikel 9: Communicatie
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Benjaminse uitgeverij dan wel tussen Benjaminse uitgeverij en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Benjaminse uitgeverij, is Benjaminse uitgeverij niet aansprakelijk.

Artikel 10: Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Benjaminse uitgeverij ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Benjaminse uitgeverij gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 11: Uitsluiting precedentwerking
Wanneer door Benjaminse uitgeverij gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Benjaminse uitgeverij deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 12: Nederlands recht
Op overeenkomsten gesloten tussen Benjaminse uitgeverij en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13: Privacy
Uw gegevens worden door ons slechts twee maanden bewaard voor controle op de verzending. De gegevens worden daarna definitief verwijderd. Wij sturen u geen nieuwsbrieven.

Artikel 14: E-books
E-books kunnen niet geruild of geannuleerd worden. U krijgt de mogelijkheid om ieder e-book 3x te downloaden. Op het moment dat u betaald heeft, geeft u toestemming om de overeenkomst onmiddellijk uit te voeren en erkent u dat u uw recht om de overeenkomst te herroepen, verliest zodra het downloaden of streamen van de digitale inhoud is begonnen.
 

Onbegrensd Fietsen
HOME
Nieuws
Bestellen
Georganiseerde Reizen
Boeken over Ons
GPS
Links
Contact
Algemene voorwaarden

Routes
Fietsen naar Rome
Fietsen naar Barcelona
Fietsen naar Parijs
Fietsen door Ierland
Fietsen door Griekenland
Fietsen naar Andalusië
Fietsen door de Provence
Fietsen door de Alpen en Piemonte naar de zee
Fietsen van Salzburg naar Venetië
Fietsen door Midden-Europa

Fietsen in
België
Frankrijk
Italië
Zwitserland
Oostenrijk
Spanje
Slovenië
Kroatië
Ierland
Toscane
Umbrië
Griekenland
Portugal
Tsjechië